[NEW!] บรรยากาศการแข่งขัน hand hacksaw 2015
24/11/2015

 บรรยากาศการแข่งขัน
hand hacksaw 2015 รอบชิงชนะเลิศ

booth A23 Hall 101
21  November 2015

ที่ งาน  METALEX 2015  ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ